اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

خرافات

از دور که دیدمش ….لای یه پتوی صورتی…. با ذوق به اشکان گفتم وای اشکان فکر کنم اون یه نوزاده میخوای ببینیش؟ اشکانم گفت: اره

نزدیک که شدم به خانوم جوون و مرتبی که بغلش کرده بود گفتم: ببخشید نوزاده لای پتو؟ (آخه […]

من از جنگ متنفرم…

با زنگ تلفن تشویش میریزه تو دلم. اون طرف خط یکی با صدای لرزون میگه دیگه نمیتونم و زار زار گریه میکنه.. از لحن کلامش میشناسمش … میگم چی شده عزیزم.. میگه خانوم من میخوام خودکشی کنم… قلبم میریزه پایین… میگم: تنهایی؟ با گریه میگه: نه مامانم هم […]

ارزشیابی

یه برگه میده دستمو میگه لطفا اینو پر کن… میگم چیه؟ میگه برگ ارزشیابی همکارا… برگه رو پس میدم و میگم : ممنون! از نظر من همه خوبن..

 میخنده ،  رو میکنه یه بغل دستیمو میگه اینه ها !!! دید […]