اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

بی عنوان

اولین باره که شمالم اما روحم تهرونه. اینجا دسترسی به نت ندارم. اومدم کنار مادرم که بیماره. تهرون اومدم به روز میکنم.

Share

لاست و شیخ بهایی!

همه روز روزه بودن ،  همه شب نماز کردن                                           همه ساله حج نمودن، سفر حجاز کردن

زمدینه تا به مکه،  سر و پا برهنه رفتن                                             دو لب از برای لبیک، به وظیفه باز کردن

به مساجد و معابد ، همه اعتکاف جستن                                              ز ملاهی و مناهی، همه احتراز کردن

شب جمعه ها نخفتن، به […]

برای مامان قشنگم

در جدال بین روزهای سخت و انسانهای سخت…این انسانهای سخت هستند که می مانند نه روزهای سخت …

چشم میدوزم تو چشمای عسلی مهربونش. پلک میزنه و دو تا دونه اشک عین مروارید می غلطن رو گونه های سفیدش که من بارها و بارها هزاران بوسه به روشون زدم. دستهای مهربونشو که سالها برام […]