اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

نامه ای برای تو

امشب با یه دنیا امید دستهای نیازمندمو به سمتت دراز میکنم. به سمت تو که انقدر مهربون و بخشنده ای که طاقت دیدن اشک بنده هاتو نداری.  به سمت تو که مهربونی و عاشق. تموم روز منتظر بودم که شب شه همه بخوابن  و من بتونم تو خلوت بدون این که کسی مزاحممون بشه بیام […]