اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

آزادی زندانیان بدهکار

گوشیم زنگ میزنه و با دیدن اسمش روی گوشی قلبم
میریزه پایین …. مامانشه با بغض میگه یاسمن جان نزدیک سال گلنازه و من و پدرش
برای شادی روح گلناز، خیال داریم چند تا زندانی رو آزاد کنیم.
انگار زمان می ایسته صورت زیبای گلناز با […]