اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

شب یلدا و دل مشغولی های من!

برگه رو میده دستم و میگه مامان اینو مدرسه داده،،،، نگاهم رو برگه خشک میشه وای مگه چند روز دیگه یلداست این چند روز فکرم درگیر مامان و بابا و علیرضا بود سه ماه ایران نبودن و دیگه این روزهای آخر دلتنگی بد جور اذیتمون میکرد، تو دلم میگم مگه چندم آذریم؟میگه خوندی مامان؟ باید […]

گریه های مادر

رنگش پریده احساس میکنم همین الان غش میکنه میفته با بغض میگه خانوم جون دعوا شون شد. میخواست بره بیرون پدرش گفت نه تنها نرو با مادرت برو. گفت میخوام خودم برم مگه کجا میرم همین نزدیکه خلاصه دعواشون سر گرفت و پدرش چاقو رو پرت کرد طرفش بعد میزنه زیر گریه میگه چاقو تا […]

زخم چاقو به دل یه مادر

رنگش پریده احساس میکنم همین الان غش میکنه میفته با بغض میگه خانوم جون دعوا شون شد. میخواست بره بیرون پدرش گفت نه تنها نرو با مادرت برو. گفت میخوام خودم برم مگه کجا میرم همین نزدیکه خلاصه دعواشون سر گرفت و پدرش چاقو رو پرت کرد طرفش بعد میزنه زیر […]