اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

برای مادرم که دیوانه وار دوستش دارم

ادما از یه لحظه بعدشون بی خبرن …. و ما چقدر احمق بودیم که قدر زیباترین روزهای زندگیمون رو نمیدونستیم قدر لحظه هایی که همه سالمیم … در چشم به هم زدنی زندگی اروم و بی دغدغه مون که لبریز از شادی بود غبار غم گرفت. تومور مغزی مامان که دکتر گفته بود برو سه […]