اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

مادرم

۴۶ سال قبل یعنی وقتی من دو ساله بود پدر و مادرم از تهران به کلارآباد که شهری است چسبیده به متل قو مهاجرت کردند و لازم بود تا ما برای مادرم مراسمی هم اونجا بگیریم تا دوستان و آشنایانی که در این چهل و هشت سال پیدا کرده بودیم در این مراسم شرکت کنند… […]

وقت ملاقات تمومه

از در آی سی یو میرم تو …..نگاهش میکنم صورتش ورم کرده یه لوله تو بینی برای غذا یه لوله هم تو دهن برای وصل شدن به دستگاع تنفس مصنوعی یا همون بنت …. دست ورم کرده اش رو میگیرم تو دستم هنوزم این دستها وقتی به دستم میخورن وجودم رو پر از عشق و […]