اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

رهایی

مربی میگه باید ذهنت رو از فکر خالی کنی باید با إحساست زندگی کنی. نباید بزاری فکرهای مزاحم تو رو در دست خودشون بگیرن ، یاسمن خودت رو رها کن از حصار فکر… زندگی کن، بزار تجربه کنی، بزار رهایی، دانش تجربه کردن رو به آگاهیت أضافه کنه، نگاهش میکنم وجودش آنقدر از آرامش لبریزه […]