اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

مامان که در عرض ۵ ماه اونم با یه سردرد ناقابل تنهامون گذاشت و سفر کرد به بهشت و من مرگ رو به نزدیک ترین وجه ممکن حس کردم؟ تولد ۵٠ سالگیم که هشداری بود که بیشتر عمرم گذشته و کمترش مونده ؟ یا دور شدن دخترک ٢٣ ساله ام و مهاجرتش به […]